GCC Cymru

Sut gall Fframwaith Gwasanaethau Argraffu’r GCC helpu Sector Cyhoeddus Cymru i gaffael y gwasanaethau argraffu o’r gwerth gorau yn hawdd

NPS Welsh logo

Ailbenodwyd CDS fel y Rheolydd Argraffu (Lot 9) neilltuedig ar Gytundeb Fframwaith Gwasanaethau Argraffu GCC Cymru o 12 Ionawr 2016. Mae’r cytundeb diweddaraf hwn yn para am gyfnod cychwynnol o bedair blynedd.

Yn wahanol i’r trefniad cyflenwr sengl neilltuedig blaenorol (gweler manylion y cytundeb neilltuedig blaenorol isod), rhennir y Cytundeb Fframwaith newydd yn lotiau Argraffwyr (Lotiau 1-8) a Lot Rheolydd Argraffu neilltuedig (Lot 9), y penodir CDS iddo.

Lluniwyd y cytundeb fframwaith newydd er mwyn annog llawer mwy o sefydliadau sector cyhoeddus Cymreig i ddefnyddio’r cytundeb, gan gynnig hyblygrwydd iddynt yn y gwasanaethau sydd eu hangen arnynt, wrth ddefnyddio ein gwariant cyfunol i yrru materion effeithlonrwydd cost yn eu blaen a chefnogi economi Cymru.

Cysylltwch â’n tîm Fframwaith GCC

Pam fod Rheoli Argraffu (Lot 9) yn ateb da?

Mae’r ateb Rheoli Argraffu (Lot 9) yn eich galluogi i gyrchu arbenigedd argraffu arbenigol ar draws eich holl ofynion argraffu. Fel arbenigwyr Rheoli Argraffu byddwn yn:

 • ymdrechu i ddeall beth rydych eisiau ei gynhyrchu – y gynulleidfa, graddfeydd amser, cyllideb, a ph’un ai yw ateb argraffedig/digidol hybrid yn addas
 • darparu cyngor ynghylch y dewisiadau sydd ar gael er mwyn bodloni eich gofynion a helpu i gwblhau manyleb ffurfiol a ddefnyddir i brisio eich gofynion
 • gwahodd hyd at bump o gyflenwyr argraffu Cymreig addas o gronfa ddata CDS o gyflenwyr sydd wedi eu cymeradwyo a’u harchwilio i gynnig pris am y gwaith gofynnol. (Mae CDS yn defnyddio ei sgil a’i grebwyll i ddethol dim ond y cyflenwyr hynny fydd yn darparu’r ateb mwyaf cost-effeithlon, gan sicrhau eich bod fel cwsmer yn derbyn y pris marchnad gorau bryd hynny)
 • gwirio’r cynigion prisiau er mwyn sicrhau fod y cyflenwyr wedi prisio’r gwaith gofynnol yn gywir yn unol â chyfarwyddiadau’r fanyleb
 • darparu pris sefydlog ffurfiol yn erbyn y fanyleb a gytunwyd neu, unrhyw nifer o gynigion pris os yw amrywiaeth o opsiynau’n ofynnol
 • cynhyrchu celfwaith parod i’w argraffu (fel y bo’r angen), gan ddefnyddio ein dylunwyr graffeg mewnol a/neu weithwyr celf neu, fel arall, defnyddio celfwaith y cwsmer sy’n barod i’w argraffu
 • gwirio celfwaith a dderbyniwyd cyn ei argraffu er mwyn sicrhau ei fod yn barod ar gyfer yr argraffydd
 • cadarnhau y derbyniwyd y celfwaith gan y cyflenwr argraffu dewisedig
 • trefnu darpariaeth proflenni yn ôl y gofyn
 • gwneud gwiriadau ansawdd fel y bo’n angenrheidiol
 • gwirio cynnydd trwy gydol y broses cynhyrchu
 • gwirio a chadarnhau trefniadau anfon/ trawsgludo/dosbarthu
 • cau’r swydd ar ôl iddi gael ei chwblhau a threfnu anfoneb mewn fformat wedi’i gytuno
 • anfon dogfen Adborth Gwerthusiad y Cwsmer i’w gwblhau gan y cwsmer

Mae CDS eisoes wedi darparu gwasanaethau rheoli argraffu ar gyfer:

 • Llywodraeth Cymru
 • Cyngor Sir Powys
 • Cyngor Sir Fynwy
 • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
 • Comisiynydd yr Iaith Gymraeg
 • Gwasanaeth Gwaed Cymru
 • Heddlu De Cymru
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Cyngor Sir Powys
 • Cyngor Sir Fynwy
 • Estyn
 • Gyrfa Cymru
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Ers 2009, mae’r adborth a dderbyniwyd ar draws holl gwsmeriaid CDS yn gwerthuso ein gwasanaeth yn gyffredinol fel un da neu ragorol.

Rheolaeth ac eglurder gydag arf rheoli ar-lein

Mae CDS yn defnyddio arf rheoli argraffu cynhwysfawr pwrpasol, wedi’i seilio ar borwr, Print Portal, er mwyn cipio a chofnodi’r holl weithgarwch sy’n gysylltiedig â’r swydd a rheoli pob swydd o’r ymholiad cyntaf i’w chyflawniad. Mae Print Portal wedi’i strwythuro i gipio gwaith gan yr unigolyn, y tîm, yr adran a’r sefydliad.

Mae gan Print Portal adroddiadau cynhwysfawr wedi’u rhag-ddiffinio sy’n darparu gwybodaeth allweddol am bawb sy’n gyfrannog a gwybodaeth rheoli (MI).

Mae adrodd ar gael os gofynnir amdano trwy CDS neu, os dewisir, gall CDS roi mynediad uniongyrchol i gwsmeriaid i adroddiadau priodol trwy Print Portal.

Arbediadau

Un o amcanion allweddol y cytundeb fframwaith newydd yw arddangos gwerth ar gyfer y Sector Cyhoeddus Cymreig. Mae CDS yn cydsynio’n llwyr â’r cysyniad hwn ac mae ein Rheolwyr Argraffu’n awyddus i ganfod yr atebion gorau a mwyaf cost-effeithlon, gan sicrhau fod y cwsmer yn mwynhau arbediadau ar wariant ble bynnag y bo modd. Adroddir am bob arbediad trwy’r systemau MI i’r cwsmer a’u crynodebu i GCC Cymru.

Gofynion creadigol

Mae gan CDS dîm o Ddylunwyr a Gweithwyr Celf sy’n gallu cynhyrchu cysyniadau neu wneud newidiadau i gelfwaith sy’n bodoli eisoes. Mae ein stiwdio greadigol wedi’i hofferu gyda’r meddalwedd In-design a Creative Suite diweddaraf. Yn ychwanegol, gall CDS gynhyrchu animeiddiadau trwy gyfrwng After Effects, graffeg mudiant trwy gyfrwng Prezzo ac atebion gwefan gan ddefnyddio WordPress.

Gellir cynhyrchu sianelau lluosog (atebion digidol) i allbynnu ym mhob fformat cyffredin gan gynnwys Smartphone, iPhone, Android, Tablet, iPad, CP, Mac, ac ati.

Mae ein Tîm Golygyddol yn darparu’r gwasanaethau canlynol:

 • Golygu
 • Ysgrifennu copi
 • Darllen proflenni
 • Ail-leisio dogfen
 • Hawdd ei Ddarllen©

Canlyniadau Profedig yng Nghymru

Cytundeb Gwasanaethau Argraffu GCC Cymru– Medi 2014 – Ionawr 2016

Penodwyd CDS fel y Rheolydd Argraffu neilltuedig ar y Cytundeb Gwasanaethau Argraffu GCC Cymru uchod a osodwyd trwy gyfrwng Fframwaith Gwasanaethau Masnachol y Goron. Daeth y cytundeb cychwynnol hwn yn weithredol ar 01 Medi 2014.

Disodlodd y trefniad pontio tymor byr hwn y Fframwaith Argraffu Cymru Gyfan a ddaeth i ben, gan roi cytundeb â chydymffurfiad i sefydliadau ar draws Cymru, wrth ddatblygu’r Cytundeb Fframwaith newydd er mwyn bodloni anghenion y Sector Cyhoeddus Cymreig.

Dros gyfnod y cytundeb, daeth y gofynion argraffu o’r sefydliadau hyn i gyfanswm o dros £1.5M gyda dros 90% o’r gwaith yn cael ei gyfeirio i’n cadwyn gyflenwi Gymreig gymeradwy.

Penododd CDS Reolwr Argraffu a Chyfrif pwrpasol, James Pullan, a ddaeth yn bwynt cysylltu sengl ar gyfer pob cwsmer Cymreig. Rôl James yn bennaf oedd:

 • defnyddio ei arbenigedd argraffu sylweddol i helpu a chynghori cwsmeriaid – yn enwedig defnyddwyr heb fawr ddim profiad argraffu
 • darparu cynigion pris ffurfiol trwy ddewis y cyflenwyr Cymreig mwyaf addas ( yn nhermau offer a gallu) a chost-effeithlon, a
 • gyda chefnogaeth ei dîm o Reolwyr Argraffu, rheoli pob prosiect o’r cysyniad i’r cyflawniad. Sicrhaodd hyn fod cwsmeriaid yn derbyn y cynnyrch cywir, ar yr amser cywir, yn y fformat ac ar yr ansawdd gorau, am y pris gorau – wrth chwilio bob amser am yr arbediadau o’r gwerth ariannol mwyaf

Mae CDS wedi rhoi lefel eithriadol o wasanaeth i’w holl gwsmeriaid Cymreig. Cadarnheir hyn gan yr adborth cynhwysfawr rydym wedi’i dderbyn o gwsmeriaid sy’n datgan barn am ein gwasanaeth gyda dros 97% o gwsmeriaid yn dweud fod ein gwasanaeth cyffredinol yn dda neu’n rhagorol.

Cysylltwch â’n tîm Fframwaith GCC

Fframwaith Argraffu a Gwasanaethau Cysylltiedig GCC Cymru 2016-2020

Pwy gaiff ddefnyddio’r Lot Rheoli Argraffu (Lot 9) a phryd gellir ei defnyddio er mwyn cyrchu gwasanaethau argraffu

Mae gan y cytundeb Fframwaith Argraffu a Gwasanaethau Cysylltiedig newydd 9 o lotiau. Mae Lotiau 1-8 yn rhoi’r cyfle i’r prynwr ymgysylltu’n uniongyrchol â chyflenwyr argraffu. Mae Lot 9 yn rhoi mynediad i’r prynwr i Reolydd Argraffu profiadol ac i Wasanaeth Rheoli Argraffu cynhwysfawr, eang ei rychwant sy’n cwmpasu’r holl wasanaethau sydd ar gael trwy Lotiau 1-8 ond ar sail gwasanaeth wedi’i reoli. Mae Lot 9 yn llwybr arbennig o dda i’r farchnad ar gyfer sefydliadau sydd ag arbenigedd argraffu mewnol cyfyngedig neu fawr ddim arbenigedd o gwbl.

CDS yw’r Rheolydd Argraffu neilltuedig a benodwyd i Lot 9 o dan y Fframwaith. Darparodd CDS wasanaethau rheoli argraffu o dan y Trefniant Pontio diweddar ac mae ganddo brofiad da eisoes o wasanaethu’r Sector Cyhoeddus Cymreig.

Adeiladodd CDS sylfaen gyflenwi leol gref o gyflenwyr Cymreig ar gyfer y Trefniant Pontio a chadwyd y rhan fwyaf o’r rhain ar gyfer y Fframwaith newydd. Mae CDS yn gweithio’n galed i sicrhau fod y mwyafrif helaeth o’r gwariant yn cael ei gyfeirio at gyflenwyr Cymreig. O dan y Trefniant Pontio, cafodd 90% o’r holl wariant o £1.5m (1 flwyddyn) ei wario yng Nghymru gan ddefnyddio cyflenwyr Cymreig.

Deallwn fod nifer o’r sefydliadau sydd wedi arwyddo i ymuno â’r fframwaith newydd wedi mwynhau cydberthnasau da, graenus a dibynadwy gyda chyflenwyr sy’n agos iddynt yn ddaearyddol ac maent yn pryderu efallai nad yw’r cyflenwyr hyn wedi cael eu penodi’n ffurfiol i’r fframwaith newydd yn unrhyw un o Lotiau 1-8.

Eto, byddai Lot 9 yn llwybr da i’r farchnad oherwydd nid yw CDS wedi’i gyfyngu i ddefnyddio cyflenwyr a benodwyd i Lotiau 1-8. Rydym yn hapus i gymryd rhestr eich sefydliad o gyflenwyr lleol yr hoffech barhau i fasnachu gyda nhw, a chysylltu â nhw ar eich rhan.

Beth am gysylltu â ni er mwyn trafod sut gallwn fod o gymorth.

Pwy gaiff ddefnyddio Lot 9?

 • Mae Lot 9 ar gael i bob sefydliad sydd wedi arwyddo i ymuno â’r fframwaith newydd ni waeth beth fo’i faint neu raddfa
 • Nid yw unrhyw sefydliad wedi’i atal rhag cyrchu’r Rheolydd Argraffu Lot 9 hyd yn oed os oes ganddynt arbenigedd argraffu mewnol.

Pryd gellir defnyddio Lot 9?

 • Gall sefydliadau ddefnyddio’r Rheolydd Argraffu (Lot 9) ar sail bob prosiect yn ei dro. Yn yr achosion hyn bydd Archeb Prynu arferol rhwng y Sefydliad a CDS yn ddigon er mwyn ffurfioli’r ymrwymiad
 • Efallai bod gan sefydliadau brosiect tymor hwy sy’n cwmpasu nifer o elfennau a’n/neu’n rhychwantu nifer o wythnosau/fisoedd. Gallant aseinio’r holl waith cynhyrchu ar gyfer y prosiect hwn i’r Rheolydd Argraffu (Lot 9) hyd yn oed os ydynt, trwy gydol y prosiect, yn dymuno gosod gwaith gyda chyflenwyr eraill ar Lotiau 1-8. Fel uchod, yn yr achosion hyn, bydd Archeb Prynu sy’n rhychwantu amcangyfrif o gyfanswm cost y prosiect yn ddigon i ffurfioli’r cytundeb
 • Gall sefydliadau ddewis y llwybr Rheolydd Argraffu (Lot 9) ar gyfer eu holl ofynion argraffu a gwasanaethau cysylltiedig. Yn yr achos hwn, gellir llunio cytundeb syml er mwyn ffurfioli’r trefniant gan gynnwys Cytundebau Lefel Gwasanaeth (SLA) a Dangosyddion Perfformiad Allweddol ( KPI). Byddai’n dal i fod yn briodol, o dan y trefniant hwn, i ymrwymo i bob darn o waith trwy anfon Archeb Prynu ffurfiol.

Cysylltwch â’n tîm Fframwaith GCC